Nepsy (neuropsykiatrinen valmennus)

Neuropsykiatrinen valmennus  (Nepsy) on kuntoutus ja ohjausmuoto, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa ja/tai arjen hallinnassa. Tavoitteena on lisätä asiakkaan toimintakykyä haasteellisiksi koetuissa asioissa, ja löytää toimintamalleja. Keskestä on myös asiakkaan itsetuntemuksen ja itsetunnon lisääminen. 

Valmennus soveltuu asiakkaille, joilla on todettu esimerkiksi AD-HD, autismin kirjon erityispiirteitä tai Touretten oireyhtymä, sekä myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Asiakkaina voivat olla lapset, nuoret sekä aikuiset. 

Valmennus on käytännönläheistä, ja suunnitelmallista. Valmennettavan omat tarpeet ja toiveet ovat keskeisiä tavoitteiden asettelussa. Tavoitteet pyritään pitämään konkreettisina ja selkeinä. Valmennus pohjautuu voimavara- ja ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin.

Työmuotoja ovat mm. keskustelu, mallintaminen, toiminallisuus ja yhdessä tekeminen, läsnäolo, toimivienkommunikointikeinojen löytyminen, tunnetaitojen opettelu.

Valmennuksessa harjoitellaan esimerkiksi:
- perustarpeiden huoehtiminen
- koulunkäyntiin liittyvät asiat
- itsestään huolehtiminen (siisteys ja pukeutuminen)
- siivous ja järjestyksen ylläpitäminen
- kaupassa käynti
- raha-asiat
- harrastukset
- itsenäinen kulkeminen
- ihmissuhteet

Valmennus toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan omassa ympäristössä. Valmentaja on mukana kun tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan suunnata myös perheille, joissa jollakin perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen erityisvaikeus. Perhettä autetaan löytämään uusia keinoja arkeen, autetaan heitä käsittelemään kokemuksiaan ja ratkomaan ongelmia ja löytämään yhdessä polku parempaan tulevaisuuteen.